Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Fysisk og psykisk yoga

 

Vi bor i første række til havet i Sejerøbugten og laver af og til yoga på stranden. Medbring derfor gerne din egen yogåmåtte.

Hvis du gerne vil i dybden med yoga, så er du kommet til det rette sted. Her - via vores unikke yoga kursusprogram - kan du udvikle dig videre menneskeligt og bevidsthedsmæssigt. Samtidigt får du en vision af de enestående muligheder, der ligger i det menneskelige sind og den menneskelige krop.

Yogastillinger og yogaøvelser har været anvendt af mennesker til alle tider, fordi sind og krop fungerer bedre, når vi holder dem i form. Det er den lille daglige indsats, som giver det store resultat. Og det er faktisk ikke meget, man behøver at gøre. Her vil du lære, hvordan man kan gøre mindre og opnå mere. 

Dagsplan for undervisning:

(medbring løstsiddende tøj hver formiddag)

07:30 - 10:00  Morgenmad
10.00 - 11.30  Kernefag: Teoretisk og praktisk yogaundervisning
12.30 - 13.30  Frokost
14.00 - 15.30  Fællesfag: Den nødvendige bevidsthedsudvikling
18.30 - 19.30  Aftensmad
19.30 - 21.00  Foredrag om yogafilosofi og menneskelig udvikling

1.    StillingsYoga: I starten af kurset lærer du den ældste, oprindelige, originale yoga, kaldet Maharishi Yoga Asanas. Et kort program af 16 lette, men virkningsfulde og sundhedsfremmende klassiske Hatha yogastillinger. Den særlige rækkefølge frembringer en indre klarhed, årvågenhed og stilhed. Det sæt kan du lave efterfølgende, både her på kurset og hjemme. Rent konkret får du et praktisk program med hjem, som tager 10-12 minutter at udføre. Bruger du det dagligt, mærker du resultater i løbet af få dage. Desuden introduktion til Surya Namaskar – Solhilsen.

2.    Åndedrætsøvelser i forbindelse med Yoga: Lette uanstrengte men effektive åndedrætsøvelser. Regulering af åndedrættet for at oplive den kosmiske livskraft.

3.    Velgørende Vediske lyde: Naturens egen musik og lyd - og hvordan det indvirker på vores krop

4.    Afspænding: Instruktion i og praksis af afslapningsøvelser. Kurset giver en dybtgående vejledning i og forbrugerorientering om forskellige meditationsformer og andre mentale og fysiske teknikker til udvikling af bevidstheden. 

5.    Mad: Du bliver desuden introduceret til det vegetariske Maharishi AyurVeda køkken, hvor lækker mad og rigtig ernæring går op i en højere enhed.

6.    Vision: En vision af hvilke udviklingsmuligheder, der ligger gemt i den menneskelige fysiologi, og som kan realiseres, når vi bliver fri for stress. Stress kan dæmpes og fjernes gennem metoder som Transcendental Meditation (som dog ikke tilbydes på dette kursus).

7.    Indsigt i yogafilosofi og menneskelig udvikling. Fra anstrengelse til lethed.

Den ultimative yoga og udviklingen af højere bevidsthedstilstande,  Forskellige yogasystemer som forskellige veje til samme mål.


Lidt om Yoga

Yoga betyder egentlig ‘forening’. Betegnelsen henviser til det forhold, at den daglige bevidsthed har en bagvedliggende højere bevidsthed, som den næres af og er afhængig af. Når det lille selv og det højere Selv igennem Yoga møder hinanden, så har vi tilstanden af fuld udnyttelse af den menneskelige kapacitet. 

Yoga betyder egentlig bevidsthedsudvikling. Den udspringer af mange former, som alle udspringer af de fire oprindelige yogasystemer:

Hatha Yoga

Laya Yoga

Mantra Yoga

Raja Yoga


Hatha Yoga er primært fysiske yogastillinger, som gennem nænsomme blide stræk afspænder kroppen, renser kroppens organer for stress og styrker deres evne til at fungere optimalt. Det program vi anvender her på kurset er et klassisk Hatha yogaprogram. Stillingerne tager udgangspunkt i, hvor kroppen er nu, og hvor man gerne vil have den hen.

Laya Yoga kaldes også kundalini yoga. Kundalini beskrives i de gamle yogatekster som en slange, der ligger og sover nederst i rygsøjlen. Den er symbolet på vores livsenergi. Laya Yoga går ud på at rense rygsøjlens kanaler for stress, spændinger og blokeringer, således at energien, når den vågner, kan bevæge sig uhindret op gennem kroppen og forny livet indefra.

Mantra Yoga benytter lyde til at forædle krop, sind og sanser til udvikling mod højere bevidsthedstilstande.

Raja Yoga er mentale teknikker, som benytter sig af livets naturlige tilbøjelighed til at søge mod mere og mere. At bringe opmærksomheden ud over tanken og opnå transcendens - en ren erfaring af tankens kilde.

I de gamle tekster nævnes også:

Karma Yoga – handlingens vej

Bakthi Yoga – hengivenhedens vej

Gyana Yoga – videns vej
 

Disse veje er naturlige erfaringer der opstår spontant på udviklingens vej. Vi gennemgår disse erfaringer I løbet af kurset.

Det skal bemærkes at dele af instruktionerne kan foregå på engelsk, Dog med mulighed for dansk oversættelse.   

Velkommen til et helt nyt kursus i årtusindgammel visdom.

 


Physical and mental yoga

Yoga means ‘union’, a union between our regular consciousness and its underlying, higher or pure consciousness, by which we are nourished and dependent on. Through the practice of Yoga, the small self and the big Self meet in a state of full human potentiality.
 
Yoga thus develops consciousness. It has many forms, however, all stem from the four original Yoga systems:
 

Hatha Yoga

Laya Yoga

Mantra Yoga

Raja Yoga

Hatha Yoga primarily uses physical yoga postures, through which force or pressure are utilized that cleanses the body's organs and strengthens their ability to function optimally.
Our Hatha Yoga program is carefully tailored to the needs of each individual student, based on the state of the body and mind.

Laya Yoga is also called Kundalini Yoga. Kundalini is described in the ancient texts as a snake lying and sleeping at the bottom of the spine. It is the symbol of our life energy. Laya Yoga involves cleansing the spinal canals from tension and blockages, so that the energy, when awakened, moves up unhindered through the body and renews life from within.

Mantra Yoga uses sounds to refine the body, mind and senses for development towards higher states of consciousness.

Raja Yoga offers mental techniques that take advantage of life's natural tendency to go for more and more. It brings the attention beyond thoughts to reach the transcendence – giving a pure experience of the source of thought.

The old texts also mention:

Karma Yoga

Bakthi Yoga

Gyana Yoga

These are natural experiences on the path of development. We review these experiences during the course.

Yoga has been practiced by humans throughout the ages to keep mind and body fit, in shape. It is also known, that it takes only a small effort every day to reach our big goal. Sounds familiar?

Our Yoga course is open for all desiring rapid human development with a clear vision on the unique possibilities in the human mind and body. Concretely, you get a practical program to take home, that takes 10 - 15 minutes to complete. You will be surprised to notice results almost instantaneously, if you practice daily.

In addition to the practical teaching of physical Yoga, the course provides in-depth guidance and orientation in the various forms of meditation and other mental and physical techniques for the development of consciousness.

We will also touch upon related topics such as sound and music therapy, breathing exercises, the effect of meditation on heart rate, and the benefit of knowing one's own inner life plan.

Daily schedule

(Bring loose clothing for morning sessions)

07:30 - 10:00  Breakfast
10.00 - 11.30  Core subject: Theoretical and practical Yoga
12.30 - 13.30  Lunch
14.00 - 15.30  Common subject: The necessary development of consciousness
18.30 - 19.30  Dinner
19.30 - 21.00  Lecture on yoga philosophy and human development

The course covers topics such as:

- Yoga Posture - 16 different health-promoting yoga postures

- Regulation of respiration to revive the cosmic life force / Breathing exercise related to Yoga

- Nature's own music and its impact on our body / Chanting and the importance of sound healing

- Yoga and principles of cleansing

- Introduction to Surya Namaskar – Sun Salutation

- Instruction and practice of Yoga meditation and relaxation

- From Hatha to Yoga: From forcing to bliss

- The ultimate Yoga and the development of higher states of consciousness


It should be noted that parts of the instructions can be in English, however, with the possibility of Danish translation.

Welcome to course in millennial wisdom.

 

 

Kursusdatoer