Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Din daglige Yoga

Dagsplan for undervisning:
(medbring løstsiddende tøj hver formiddag og eftermiddag)
 
10.00 - 12.15  Teoretisk og praktisk yogaundervisning *
12.30 - 13.30  Frokost
14.00 - 15.00  Praktisk yogaundervisning **
15.15 - 16.15  Yogameditation og afspænding ***
18.30 - 19.30  Aftensmad
19.30 - 21.00  Foredrag om yogafilosofi og menneskelig udvikling
 
* Forløbet indebærer bl.a. emner som:
Stillingsyoga – 16 forskellige sundhedsfremmende yogastillinger
Åndedrætsøvelser i forbindelse med Yoga
Chanting og betydningen af lydhealing
 
** Forløbet indebærer emner som:
Regulering af åndedrættet for at oplive den kosmiske livskraft.
Naturens egen musik og dens indvirkning på vores krop.
Yoga og principper for udrensning.
Deltagernes praksis under overvågning af erfaren yogalærer.
Introduktion til Surya Namaskar – Solhilsen
 
*** Forløbet indebærer bl.a. emner som:
Instruktion og praksis af yogameditation og yoga-relaxation.
Fra Hatha til Yoga: Fra anstrengelse til lethed.
Den ultimative yoga og udviklingen af højere bevidsthedstilstande
Efter hver lektion er der udveksling af erfaringer deltagerne imellem.
 
Det skal bemærkes at dele af instruktionerne kan foregå på engelsk,
Dog med mulighed for dansk oversættelse.   
 
Velkommen til et helt nyt kursus i årtusindgammel visdom. 
 
Kursusledere
Højskolelærer og ayurvedakonsulent Akos Mester
Højskoleforstander Ole Blenkov
 
Lidt om Yoga
Yoga betyder egentlig ‘forening’. Betegnelsen refererer til det forhold, at den daglige bevidsthed har en bagvedliggende højere bevidsthed, som den næres af og er afhængig af. Når det lille selv og det store Selv igennem yoga møder hinanden, så har vi tilstanden af fuld udnyttelse af den menneskelige kapacitet. 
 
Yoga er således bevidsthedsudvikling. Den udspringer af mange former, som alle udspringer af de fire oprindelige yogasystemer:
 
Hatha Yoga
Laya Yoga
Mantra Yoga
Raja Yoga
 
Hatha Yoga er primært fysiske yogastillinger, som gennem nænsomme tryk og træk renser kroppens organer for stress og styrker deres evne til at fungere optimalt. 
Vores Hatha yogaprogram tilpasses til hvert enkelt menneske. Stillingerne skal tage deres udgangspunkt i, hvor kroppen er nu, og hvor man gerne vil have den hen. Dvs. at man får en omhyggelig individuel instruktion i yoga tilpasset den enkeltes fysiske og mentale tilstand.
 
Laya Yoga kaldes også kundalini yoga. Kundalini beskrives i de gamle yogatekster som en slange, der ligger og sover nederst i rygsøjlen. Den er symbolet på vores livsenergi. Laya Yoga går ud på at rense rygsøjlens kanaler for stress, spændinger og blokeringer således at energien, når den vågner, kan bevæge sig uhindret op gennem kroppen og forny livet indefra.
 
Mantra Yoga benytter lyde til at forædle krop, sind og sanser til udvikling mod højere bevidsthedstilstande.
 
Raja Yoga er mentale teknikker, som benytter sig af livets naturlige tilbøjelighed til at søge mod mere og mere. At bringe opmærksomheden ud over tanken og opnå transcendens - en ren erfaring af tankens kilde.
 
I de gamle tekster nævnes også:
 
Karma Yoga
Bakthi Yoga
Gyana Yoga
 
Disse er naturlige erfaringer på udviklingens vej. Vi gennemgår disse erfaringer I løbet af kurset.
 
Yogaøvelser har været anvendt af mennesker til alle tider. Hvis ikke man holder sind og krop i form, fungerer de dårligere. Men det har også altid været kendt, at det er den lille daglige indsats, som giver det store resultat. Og det er ikke meget man behøver at gøre. 
 
Vores yogakursus er et tilbud til alle, som ønsker at udvikle sig menneskeligt og få en vision af de enestående muligheder, der ligger i det menneskelige sind og den menneskelig krop. Ren konkret får du et praktisk program med hjem, som tager 10 - 12 minutter at udføre. Bruger du det dagligt, mærker du resultater i løbet af få dage. 
 
Ud over den praktiske undervisning i kroppens yoga giver kurset en dybtgående vejledning og forbrugerorientering i forskellige meditationsformer og andre mentale og fysiske teknikker til udvikling af bevidstheden. 
 
I øvrigt kommer vi ind på beslægtede emner som lyd- og musikterapi, åndedrætsøvelser, den meditative effekt ved pulslæsning og fordelen af at kende sin egen indre livsplan. 
 

Your Daily Yoga

Yoga means ‘union’, a union between our regular consciousness and its underlying, higher or pure consciousness, by which we are nourished and dependent on. Through the practice of Yoga, the small self and the big Self meet in a state of full human potentiality.
 
Yoga thus develops consciousness. It has many forms, however, all stem from the four original Yoga systems:
 
Hatha Yoga
Laya Yoga
Mantra Yoga
Raja Yoga
 
Hatha Yoga primarily uses physical yoga postures, through which force or pressure are utilized that cleanses the body's organs and strengthens their ability to function optimally.
Our Hatha Yoga program is carefully tailored to the needs of each individual student, based on the state of the body and mind.
 
Laya Yoga is also called Kundalini Yoga. Kundalini is described in the ancient texts as a snake lying and sleeping at the bottom of the spine. It is the symbol of our life energy. Laya Yoga involves cleansing the spinal canals from tension and blockages, so that the energy, when awakened, moves up unhindered through the body and renews life from within.
 
Mantra Yoga uses sounds to refine the body, mind and senses for development towards higher states of consciousness.
 
Raja Yoga offers mental techniques that take advantage of life's natural tendency to go for more and more. It brings the attention beyond thoughts to reach the transcendence – giving a pure experience of the source of thought.
 
The old texts also mention:
 
Karma Yoga
Bakthi Yoga
Gyana Yoga
 
These are natural experiences on the path of development. We review these experiences during the course.
 
Yoga has been practiced by humans throughout the ages to keep mind and body fit, in shape. It is also known, that it takes only a small effort every day to reach our big goal. Sounds familiar?
 
Our Yoga course is open for all desiring rapid human development with a clear vision on the unique possibilities in the human mind and body. Concretely, you get a practical program to take home, that takes 10 - 15 minutes to complete. You will be surprised to notice results almost instantaneously, if you practice daily.
 
In addition to the practical teaching of physical Yoga, the course provides in-depth guidance and orientation in the various forms of meditation and other mental and physical techniques for the development of consciousness.
 
We will also touch upon related topics such as sound and music therapy, breathing exercises, the effect of meditation on heart rate, and the benefit of knowing one's own inner life plan.
 
Schedule for teaching
(Bring loose clothing for both morning and afternoon Yoga classes.)
 
10.00 - 12.15  Teoretical and practical yoga lessons *
12.30 - 13:30  Lunch
14.00 - 15.00  Practical yoga lessons **
15.15 - 16.15  Yoga meditation and relaxation ***
18.30 - 19.30  Dinner
19.30 - 21.00  Lecture on yoga philosophy and human development
 
The course involves topics such as:
 
- Yoga Posture - 16 different health-promoting yoga postures
- Regulation of respiration to revive the cosmic life force / Breathing exercise related to Yoga
- Nature's own music and its impact on our body / Chanting and the importance of sound healing
- Yoga and principles of cleansing
- Introduction to Surya Namaskar – Sun Salutation
- Instruction and practice of Yoga meditation and relaxation
- From Hatha to Yoga: From forcing to bliss
- The ultimate Yoga and the development of higher states of consciousness
 
Participants practice under the supervision of an experienced yoga teacher.
 
There is an exchange of experiences between the participants at each lesson.
 
It should be noted that parts of the instructions can be in English, however, with the possibility of Danish translation.
    
Welcome to an entirely new course in millennial wisdom.
 
Course leaders:
Folk high school teacher and Ayurveda practitioner Akos Mester
Folk high school principal Ole Blenkov
 

Kursusdatoer